Företag

Friskvård för företag
 Vi vill öka frisknärvaron på arbetsplatserna och därmed produktiviteten  och ekonomin hos företaget.
Vi har verktygen för ditt företag för att utveckla det som främjar god hälsa och förbättrad livsstil. Vi ger förslag på olika åtgärder och lösningar som skräddarsys efter ert företags önskemål för att främja arbetsplatsklimatet.

Vi gör föreläsning, förslag på fysisk aktivitet, kostråd, avslappnings övningar, mental träning, eller ger annat stöd. För att öka medvetenheten och höja livsstilskompetensen hos den enskilde individen, det är hos individen förändring måste till.

Hälsoprofilbedömning, HPB,
är den ledande metoden för att motivera människor till en bättre livsstil. Livsstilen är den avgörande faktorn för människors hälsa och för att uppnå bättre hälsa behöver många förändra sin livsstil.

Ledordet är "Medvetande kommunikation". Under Hälsoprofilbedömningen får deltagaren bland annat hjälp med att se sina möjligheter inför en livsstilsförändring.
Hälsoprofilbedömningen är också en utmärkt metod på organisationsnivå där ett av syftena är att kunna ge företag underlag för ett strategiskt hälsoarbete.
Den viktigaste delen i Hälsoprofilbedömningen utgörs av individens egen bedömning av sin hälsoprofil, som är en grafisk presentation av svaren från ett frågeformulär. Dessa belyser individens hälsovanor, hälsoupplevelser och sociala förankring.
Målgrupp
Hälsoprofilbedömning genomförs på samtlig personal eller specifika grupper på en arbetsplats.
Upplägg och innehåll
• Intervju utifrån ett i förväg ifyllt frågeformulär rörande arbetssituation, fritidsaktiviteter, motion, kost, tobak, alkohol, medicinska symptom, stress m m. Frågeformuläret är webbaserat för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund.
• Mätning av längd, vikt, midjemått, blodtryck samt beräkning av konditionsnivån genom ett submaximalt cykeltest.
• Genomgång och värdering av resultaten med individen samt råd, rekommendationer, egenansvar, acceptans och eventuellt kontrakt. Om hälsoprofilbedömningar görs på större grupp kan det, efter överenskommelse med beställaren, göras en gruppsammanställning med rapport till företaget. Sammanställningen kan t ex användas till friskvårdssatsning inom företaget.
• Uppföljning av hälsoprofilbedömningen rekommenderas efter 6-12 månader.
Läs mer om HPB:
http://www.hpinordic.se

Hälsoscreening
En översikt av hälsoläget på arbetsplatsen kan också genomföras med en enklare kartläggning. Genom att fylla i ett webbaserat frågeformulär får man fram en indelning i risk- och friskgrupper. På så sätt kan man identifiera de medarbetare som är i störst behov av livsstilsförändring och man kan göra en Hälsoprofilbedömning med motiverande samtal enbart på de personer som ligger i riskzonen.
Läs mer om hälsoscreening:
http://www.hpinordic.se/

För att utveckla den goda arbetsplatsen!
HPI Arbetsplatsprofil™ består av en kärnfull enkät med 21 frågor om medarbetarens arbetssituation, arbetsgrupp och närmaste chef samt fysisk arbetsmiljö. HPI Arbetsplatsprofil™ ger arbetsgivaren en kartläggning för att prioritera rätt insatser för olika grupper inom organisationen.
HPI Arbetsplatsprofil™ kan användas både som screening och som underlag för samtal
HPI Arbetsplatsprofil™ kan användas både som en webbaserad screening via webbsajten Todaytoo.com™ eller för ett individuellt samtal.
När HPI Arbetsplatsprofil™ används som screening ger det snabbt och enkelt företaget en överblick över hur medarbetarna upplever sin arbetssituation, arbetsgrupp, närmaste chef samt sin arbetsmiljö. Resultatet underlättar beslut och handling.
Då HPI Arbetsplatsprofil™ dessutom används som underlag för samtal så träffar deltagaren en arbetsplatskonsult för att tillsammans gå igenom svaren. Arbetsplatskonsulten kan då samla in en djupare bild om situationen på arbetsplatsen och deltagaren får chans att diskutera sin arbetssituation.
Läs mer om arbetsplatsprofil:
http://www.hpinordic.se
Varmt välkommen att kontakta oss!